Beviljade forskningsanslag 2013

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2013

Asaba Eric
PhD, Karolinska Institutet, Huddinge
Tillbaka till arbete: Innovationer genom delaktighet och visuella metoder med fokus på yngre med ryggmärgsskada
100 000 kr

Björk Mathilda
Med dr, Universitetssjukhuset Linköping
Handkraft relaterat till smärta och dagliga aktiviteter vid reumatoid artrit och hos referenter
200 000 kr

Brogårdh Christina
Docent, Lunds universitet
Skuldersmärta efter stroke: påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga, upplevd delaktighet och livstillfredsställelse
75 000 kr

Brorsson Sofia
Med dr, Högskolan i Dalarna, Falun / FoU Spenshult, Oskarström
Handfunktion och muskulatur hos patienter med ledgångsreumatism och artros
150 000 kr

Dag Munir, fil dr och Kullberg Christian, professor
Mälardalens högskola, Eskilstuna
En enkätstudie av arbetsförmedlares bedömningar av barriärer för personer med rörelsenedsättning
100 000 kr

Eriksson Staffan
Med dr, FoU-centrum, Landstinget Sörmland
Aerob träning som förstärkare av motorisk träning vid stroke: en randomiserad kontrollerad studie
50 000 kr

Gilljam Britt-Mari
Doktorand, Region Halland
Hur önskar barn med reumatisk sjukdom vara delaktiga i ingreppet ledpunktion?
150 000 kr

Hallert Eva
Med dr, Linköpings universitet
Sociodemografiska och kliniska variabler hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - en jämförelse mellan 2 kohorter, diagnosticerade med 10 års mellanrum 1996-98 och 2006-09
100 000 kr

Hammarén Elisabet
Doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Balance and gait in myotonic dystrophy type 1: cross-sectional and longitudinal studies. Bearbetning av manus till två artiklar samt manus till avhandlingskappa.
100 000 kr

Hedberg Jenny
MSc, Habiliteringsverksamheten, Landstinget Sörmland
Utvärdering av rörlighetsutveckling i övre extremiteten hos barn med cerebral pares samt analys av predicerande faktorer för behandling med Botulinumtoxin-A
75 000 kr

Holmqvist Eva
Leg arbetsterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Utvärdering av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning
100 000 kr

Jakobsson Birgitta
Doktorand, Uppsala universitet
Livskvalitet, coping och emotionella besvär hos patienter med ALS/MNS och deras närstående i Sverige. En multicenter studie.
150 000 kr

Jacobsson Lars
Fil dr, FoU-enheten, Norrbottens läns landsting
Levnadssituationen för traumatiskt hjärnskadade från Norrbotten 11 till 16 år efter skada
100 000 kr

Lager Christina
Leg sjukgymnast, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Smärta hos ungdomar med Duchennes/Beckers muskeldystrofi och spinal muskelatrofi
100 000 kr

Larsson Ingrid
Fil mag, FoU Spenshult, Oskarström
Möjligheter för patienter med kronisk inflammatorisk artrit att uppleva delaktighet i vård och behandling genom en sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård
100 000 kr

Lexell Jan
Professor, Lunds universitet
Att åldras med ryggmärgsskada: olika aspekter av åldrandet i samspel med ett långvarigt funktionshinder
100 000 kr

Lidman Git
Doktorand, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Utvärdering av botulinumtoxin A och arbetsterapi på lång sikt hos barn med CP
75 000 kr

Lidström Helene
PhD, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Långsiktig rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada
150 000 kr

Lindberg Jeanette
MSc, Göteborgs universitet
Patients as partners - Assessments of patients´ expericences preferences, perceived capacities and needs of participation in care and rehabilitation
100 000 kr

Norrbrink Cecilia
Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
Behandling av neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada - patienters erfarenheter, behov och önskemål i smärt-rehabiliteringen - en kvalitativ studie, del I
75 000 kr

Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie
Med dr, FoU Spenshult, Oskarström
Studie av komplicerande sjuklighet i form av underarms-, överarms- och höftfraktur vid tidigt diagnosticerad reumatoid artrit
75 000 kr

Persson Hanna
MSc, Göteborgs universitet
Prediktion av nedsatt arm- och handfunktion vid tio dagar, fyra veckor respektive ett år efter förstagångsstroke
100 000 kr

Sandqvist Gunnel
Med dr, Skånes universitetssjukhus, Lund
Delaktighet i vardagslivets aktiviteter vid systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram.
100 000 kr

Tegler Helena
Med mag, Uppsala universitet
Hur möjliggör skol- och habiliteringspersonal respektive föräldrar att barn kan kommunicera med högteknologiskt AKK i skolan, på fritids och hemma?
100 000 kr

Törnbom Marie
Med dr, Göteborgs universitet
Uppföljande studie om arbets- och utbildningsförhållanden hos personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck
75 000 kr

von Granitz Heléne
Doktorand, Uppsala universitet
Meningsfulla aktiviteter för barn med rörelsehinder - vilka förutsättningar skapas genom assistansersättning?
150 000 kr

Zügner Roland
Doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Test-retest reliabilitet av Lundbergs laboratoriums hudmarkör -samt cluster modell vid 3-dimensionell gånganalys
50 000 kr

Öhrvall Ann-Marie
Med dr, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
Är metoden CO-OP användbar för ungdomar/unga vuxna med CP eller ryggmärgsbråck i svensk kontext
150 000 kr