Beviljade forskningsanslag 2015

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2015

Alriksson-Schmidt Ann
Doktor, Skånes universitetssjukhus, Lund
Pain in children and adolescents with cereral palsy – what’s the lay of the land?
100 000

Asaba Eric
Docent, Karolinska Institutet, Huddinge
Återgång i arbete efter ryggmärgsskada
100 000

Bahner Julia
Doktorand, Göteborgs universitet
Normer kring sex- och samlevnadsundervisning för elever på riksgymnasium
100 000

Blomgren Charlotte
Doktorand, Göteborgs universitet
Vardagen efter stroke - utförande av komplexa vardagsaktiviteter ur ett långtidsperspektiv
50 000

Bremander Ann
Docent, FoU Spenshult, Halmstad
Prediktorer för ångest och depression vid spondylartrit
100 000

Brogårdh Christina
Docent, Lunds universitet
Hur funktionsnedsättningar i armen och handen påverkar aktivitetsförmågan samt upplevd delaktighet och livstillfredsställelse efter stroke
50 000

Degerstedt Frida
Magister, Umeå universitet
Habilitering och fysisk aktivitet på lika villkor? Fördelning av fysioterapeutiska interventioner för barn med CP – en registerstudie med rättvise- och genusanalys
200 000

Dijkstra Erik
MSc, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Prediction of postural strategies in children with motor disabilities causing muscle weakness and contractures
50 000

Eriksson Gunilla
Med dr, Karolinska Institutet, Huddinge
Personcentrerad arbetslivsinriktad rehabilitering för återgång i arbete efter stroke
150 000

Eriksson Marie
Leg ortopedingenjör, Karolinska Institutet, Stockholm
Faktorer som påverkar gång hos barn och ungdomar med arthrogrypos
50 000

Fernandez-Gonzalo Rodrigo
PhD, Karolinska Institutet, Stockholm
Kan excentrisk styrketräning med hjälp av Flywheel minska knäande och andra gångavvikelser vi CP?
80 000

Frykberg Gunilla
Med dr, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Genomförbarhet och effekter av gångträning med gångroboten Ekso för personer med förvärvad ryggmärgsskada
80 000

Furmark Catarina
Doktorand, Karolinska Institutet, Stockholm
Effekt av tidig behandling för barn med cerebral pares avseende familjens stress och föräldra-barn relationer
100 000

Haglund Emma
Med dr, FoU Spenshult, Halmstad
Vilka besvär har unga individer med spondylartrit?
50 000

Himmelman Kate
Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Intratekal baklofenbehandling - behandlingseffekter vid cerebral pares
100 000

Häger Charlotte
Professor, Umeå universitet
Recovery or compensation? 3-dimensional kinematic properties of clinical hand-function tests and brain activity related to finger movements post-stroke
100 000

Jakobsson Larsson Birgitta
Doktorand, Uppsala universitet
Livskvalitet, coping och emotionella besvär hos patienter med ALS/MNS och deras närstående i Sverige. En multicenter studie
100 000

Johansson Sverker
Docent, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
A study of factors associated with working life among people with multiple sclerosis
150 000

Krumlinde Sundholm Lena
Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
Assisting Hand Assessment (AHA); länkning av olika versioner för att möjliggöra användning för alla åldrar, från 8 mån till 100 år
50 000

Lexell Jan
Professor, Lunds universitet
Fysisk aktivitet hos personer med post-polio
50 000

Lidbeck Cecilia
MSc, Karolinska Institutet, Stockholm
Faktorer som påverkar hållningen i stående hos barn med cerebral pares
50 000

Lindgren Ingrid
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus, Lund
Hur påverkas vardagen och livssituationen av skuldersmärta efter stroke – en kvalitativ studie
50 000

Lindner Helen
Med dr, Habiliteringens forskningscentrum, Region Örebro län
Kan handledsrörelser minska kompensatoriska rörelser hos protesanvändare?
50 000

Matérne Marie
Doktorand, Habiliteringens forskningscentrum, Region Örebro län
Support person’s opinion about opportunities and barriers for a uccessful RTW for persons with ABI
150 000

Nilsson Maria H
Docent, Lunds universitet
Tillgänglighetsproblem, fallrelaterat aktivitetsundvikande och behov av förflyttningshjälpmedel bland personer med Parkinsons sjukdom
75 000

Norin Lizette
BSc, Lunds universitet
Aspects of home and health among people ageing with spinal cord injury
50 000

Nyström Eek Meta
Med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Explosiv styrketräning för unga vuxna med cerebral pares
100 000

Palstam Annie
Med dr, Göteborgs universitet
Prediktorer för förbättrad smärthantering, ökad livskvalitet och delaktighet i vardagliga aktiviteter hos kvinnor med fibromyalgi till följd av personcentrerad progressiv styrketräning
100 000

Persson Hanna C
MSc, Göteborgs universitet
Skiljer sig utvecklingen av motorisk arm- och handfunktion under första året efter stroke, beroende på om orsaken är en hjärnblödning eller hjärninfarkt?
50 000

Romberg Karin
MSc, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Långtidsuppföljning av rygg- och lungfunktion hos vuxna med idiopatisk skolios
50 000

Slaug Björn
Fil dr, Lunds universitet
Tillgängligheten i den publika miljön: forskningsbaserat verktyg för klassificering och bedömning
80 000

Stridh Marie-Louise
Fil kand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Postural kontroll hos barn, ungdomar och unga vuxna med Dystrofia myotonika typ 1
30 000

Sverker Annette
Med dr, Universitetssjukhuset, Linköping
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män med ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. Kvinnors strategier av att hantera delaktighetsinskränkningar i vardagslivet relaterade till RA.
100 000

Söderpalm Ann-Charlott
Med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Studie avseende benhälsa, nutrition och motorisk funktion hos barn och ungdomar med spinal muskelatrofi typ II och III
75 000

Telléus Anna
Doktorand, Karolinska Institutet, Stockholm
Surgery in spastic and dyskinetic cerebral palsy, register studies from the national quality register CPUP
100 000

Wagman Petraa
Fil dr, Hälsohögskolan, Jönköping
Balans i vardagens aktiviteter hos personer i yrkesverksam ålder med reumatoid artrit
100 000

Wang Ruoli
PhD, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholmi
Neuromusculoskeletal modeling of muscle spasticityi
100 000

Von Walden Ferdinand
Med dr, Karolinska Institutet, Stockholm
Contracture formation in cerebral palsy – an active process driven by myofibroblasts?
50 000

Yadav Priti
M Tech, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Prediction of bone growth in able-bodied children and children with cerebral palsy
100 000

Öhrvall Ann-Marie
Med dr, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
Att göra och bli delaktig - metod för att öka färdigheter i aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga hos barn och unga med cerebral pares och ryggmärgsbråck
65 000